Pozor na obecný předmět podnikání při založení firmy!

Predmet-podnikani

Když si zakládáte firmu, musíte uvést, co budete dělat — zapsat její předmět podnikání nebo činnost společnosti. Běžnou praxí dlouho bylo, že majitelé (u volných živností) uváděli obecný předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. To jim poskytovalo určitou pružnost – pokud by se rozhodli pro změnu, nemuseli by hned u notáře přepisovat společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu. Zavedená praxe se ale mění s ohledem na loňské rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.

Nejvyšší soud dospěl v roce 2021 k závěru, že výše uvedená formulace je nejasná, protože z ní nejde jednoznačně určit, v jakém odvětví vlastně firma podniká. Všechny společnosti, které používají zmíněný obecný předmět podnikání, tak musí nedostatek napravit a své podnikání upřesnit. Za nesplnění výše uvedeného vám může v krajním případě hrozit zrušení a nařízená likvidace.

Shrnutí k aktuálnímu rozhodnutí soudu si můžete přečíst v článku na serveru Peníze.cz.

Jak tedy postupovat při založení firmy? Určitou ochranou před potenciální sankcí pro vás může být vhodně uvedený předmět činnosti.Ofigo našim klientům při zakládání firmy např. do Obchodního rejstříku píšeme předmět činnosti „Správa vlastního majetku“. Jelikož každá firma obvykle vlastní nějaký majetek (který spravuje), je tím zajištěno, že má zapsán (alespoň nějaký) předmět činnosti v souladu se zákonem.

Kdyby totiž založená společnost pozbyla živnostenské oprávnění a neměla uvedený žádný předmět činnosti, mohla by být zrušena. Jedná se tedy o jakousi „pojistku“, kdyby náhodou tato situace nastala.

Proč se to vyplatí a jak se na tento krok dívá zákon? Pojďme si to přiblížit, než vyrazíte k notáři. Třeba jeho služby nakonec ani nebudete potřebovat.

Jaký je účel a předmět podnikání vaší společnosti?

Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou a jako taková musí (dle § 123 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) mj. určit i předmět podnikání nebo činnosti společnosti. Konkrétně pak ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině sepsané ve formě notářského zápisu.

Každá právnická osoba je založena za konkrétním účelem a jejím ustavením zakladatel sleduje nějaký cíl a záměr. K naplňování stanoveného cíle pak právnická osoba provádí určitou zájmovou, podnikatelskou či jinou hospodářskou činnost. Účel společnosti v podstatě odpovídá na otázku „PROČ“ byla právnická osoba založena (např. za účelem vytváření zisku), zatímco definování předmětu podnikání nebo činnosti společnosti je odpovědí na otázku, „JAK“ bude založená společnost dosahovat stanoveného cíle (např. provozováním hostinské činnosti).

Společnost s ručením omezeným může být založena jak za podnikatelským účelem, k němuž se pak váže pojmem „předmět podnikání“, tak i za jiným než podnikatelským účelem, s nímž je spojen pojem „předmět činnosti“.

Předmět podnikání podle živnosti

Při založení živnosti doporučujeme postupovat dle typu živnosti. Podle živnostenského zákona je předmětem podnikání soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Živnosti se dělí na:

  • živnosti koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese,
  • živnosti ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení,
  • řemeslné (vyžaduje osvědčení nebo praxi v oboru — např. stolař, instalatér…),
  • vázané (potřebuje odbornou způsobilost — např. účetní nebo masér),
  • volné (bez podmínky odborné způsobilosti — fotograf, marketér, aj.).

Předmětem podnikání dále mohou být činnosti prováděné samostatně, na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku na základě oprávnění podle jiných předpisů než živnostenského zákona. Patří sem i tzv. svobodná povolání, jako např. výkon advokacie podle zákona o advokacii nebo výkon daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství. A předmětem podnikání může být i pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, je-li provozován se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

V současné praxi je předmět podnikání vykonávaný podle živnostenského zákona v zakladatelském právním jednání vymezen uvedením názvu konkrétní koncesované, řemeslné nebo vázané živnosti, jako jsou uvedeny v přílohách živnostenského zákona.

Volná živnost je vymezena označením„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, s tím, že z praktických důvodů se konkrétní obory činností náležející do živnosti volné do zakladatelského právního jednání neuvádějí. V ostatních případech je předmět podnikání vymezován uvedením názvu činnosti podle zvláštního právního předpisu, případně názvem uvedeným v příslušném povolení nebo oprávnění k podnikání.

Proč uvést předmět činnosti

Předmět činnosti označuje činnosti, které nenaplňují znaky podnikání a jsou vykonávány společností založenou za jiným účelem, než je podnikání. Tímto účelem může být např. správa vlastního majetku. Jde o činnost, jež je vlastní každé obchodní společnosti, protože je nezbytná k jejímu řádnému fungování.

Společnost s ručením omezeným je možné založit i za jiným než podnikatelským účelem (§ 56 odst. 1 věta čtvrtá obchodního zákoníku), a nelze proto vyloučit založení společnosti, jejímž předmětem činnosti bude právě správa vlastního majetku.

Existují společnosti, které jsou založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých společníků. A vyloučit nelze ani založení s.r.o. vyvíjející obecně prospěšnou činnosti v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje apod.

Ačkoliv ustanovení § 146 odst. 1 zákona o obchodních korporacích při stanovení náležitosti zakladatelského právního jednání společnosti s ručením omezeným používá spojku „nebo“, když stanoví „předmět podnikání nebo činnosti společnosti“, nechápejte tuto spojku „nebo“ ve významu vylučovacím. Tedy že by společenská smlouva nebo zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným mohla stanovit pouze předmět podnikání nebo pouze předmět činnosti. V tomto případě spojku „nebo“ chápejte ve významu slučovacím, tedy že společenská smlouva nebo zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným musí obsahovat alespoň předmět podnikání nebo předmět činnosti. A to s ohledem na to, zda je společnost s ručením omezeným založena za podnikatelským účelem, nebo jiným účelem.

V případě, že je společnost s ručením omezeným založena současně jak za účelem podnikatelským i jiným (nepodnikatelským) účelem, což zákon výslovně nezakazuje a ani to z něj nelze dovodit, může, resp. musí zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným obsahovat uvedení předmětu podnikání i uvedení předmětu činnosti. Rovněž v různých fázích existence společnosti s ručením omezeným může být její účel různý. Např. na začátku pouze správa vneseného majetku např. nemovitého, s jeho občasným nepravidelným pronajímáním bez záměru dosahovat zisk, později účel podnikatelský se záměrem vytváření zisku.

Je proto vhodné při založení společnosti s.r.o. do jejího zakladatelského právního jednání uvést jak konkrétní předmět podnikání (konkrétní živnost), tak i konkrétní předmět činnosti (správa vlastního majetku, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor). Pokud si nejste jistí, jaké činnosti nebo předmět podnikání byste měli při zakládání firmy uvést, obraťte se na nás, rádi celý proces vyřídíme za vás.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.