Podmínky jmenování jednatele s.r.o.

Podmínky jmenování jednatele s.r.o.

Pozice jednatele v podstatě odpovídá řediteli nebo manažerovi společnosti. Má totiž zodpovědnost za její hospodaření a zastupuje společnost navenek — uzavírá smlouvy, má na starost aktivity společnosti, předkládá zároveň společníkům ke schválení účetní závěrku atd. Stát se jím může fyzická i právnická osoba. Jak ale uvádí občanský zákoník, právnická osoba v takovém případě zmocní fyzickou osobu, aby ji jako jednatele zastupovala. A pokud ne, zastupuje ji člen jejího statutárního orgánu (což je v případě s. r. o. právě jednatel či více jednatelů). 

Společnost může mít jednoho nebo více jednatelů. Pokud je jednatel jeden, zastupuje společnost ve všech záležitostech bez omezení. Pokud je jednatelů více, mohou společnost zastupovat ve všech záležitostech samostatně, nebo v kombinaci s omezeními (např. vždy dva společně). Klíč k zastupování je potom uveden ve společenské smlouvě.

Podmínky pro výkon funkce jednatele:

  • Čistý trestní rejstřík. Bezúhonnost je základní předpoklad, zejména v ekonomické činnosti. Potenciální jednatel společnosti nesmí mít záznam především u činnosti, kterou chce provádět. 
  • Insolvence. Jednatelem nesmí být osoba, na jejíž majetek nebo majetek společnosti, ve které působí nebo působila na stejné pozici v posledních třech letech, bylo vedeno insolvenční řízení. 
  • Čestné prohlášení. Osoba jednatele musí být samozřejmě plně svéprávná a všechny výše uvedené a případné další skutečnosti musí být ochotna stvrdit v čestném prohlášení s notářsky ověřeným podpisem.

Takový zástupce společnosti může být v průběhu výkonu funkce jednatele samozřejmě i změněn. Ať už ze svého vlastního rozhodnutí či na návrh valné hromady, která ho může odvolat také bez uvedení důvodu.