Aktuální poplatky a daně pro rok 2023

Poplatky-ofigo

Tento článek jsme připravili speciálně pro čtenáře naší knihy Jak založit vlastní firmu? Dobře ale poslouží i všem ostatním, kdo hledají ucelený přehled všech důležitých poplatků, se kterými se v podnikání pravděpodobně setkáte. A protože mají tyto poplatky tendenci se rok od roku měnit, pravidelně tento text aktualizujeme.

Poslední aktualizace: 1.3.2023. Na konci článku najdete všechny částky v přehledné tabulce.

Minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění

Coby OSVČ nehradíte pouze daň z příjmů, která je 15 % (případně 23% pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy), ale také měsíční odvody na sociální a zdravotní pojištění. Aktuální minimální výše záloh na jednotlivá pojištění jsou:

 • Sociální pojištění: 2 944 Kč (v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti) a 1 178 Kč (v případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, byla-li překročena rozhodná částka zakládající účast na důchodovém pojištění) – platí od měsíce, ve kterém odevzdáte přehled o příjmech a výdajích za rok 2022
 • Zdravotní pojištění: 2 722 Kč – platí od ledna 2023

Paušální daň

Do paušálního režimu může vstoupit poplatník daně z příjmů fyzických osob, který v předchozím roce nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu a zároveň je k 1. lednu:

 • osobou samostatně výdělečně činnou,
 • není plátcem DPH,
 • není společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s.,
 • není v insolvenci,
 • není zaměstnancem s podepsaným prohlášením,

pokud do 10. ledna podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu.

V průběhu zdaňovacího období může mít poplatník v paušálním režimu kromě rozhodného příjmu ze samostatné výdělečné činnosti pouze příjmy

 1. od daně osvobozené,
 2. které nejsou předmětem daně,
 3. ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
 4. z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se nejedná o příjmy podle a) až c) a pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje 50 000 Kč.

Rozhodné příjmy jsou stanoveny následovně:

pro první pásmo – příjmy ze samostatné činnosti do výše:

 • 1 000 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou, nebo
 • 1 500 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů, nebo
 • 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů

pro druhé pásmo – příjmy ze samostatné činnosti do výše:

 • 1 500 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou, nebo
 • 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů

pro třetí pásmo – příjmy ze samostatné činnosti do výše:

 • 2 000 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou

Výše měsíční zálohy na paušální daň

 1. První pásmo: 6 208 Kč, v tom 100 Kč daň z příjmů, 3 386 Kč pojistné na důchodové pojištění a 2 722 Kč pojistné na zdravotní pojištění
 2. Druhé pásmo: 16 000 Kč, v tom 4 963 Kč daň z příjmů, 7 446 Kč pojistné na důchodové pojištění a 3 591 Kč pojistné na zdravotní pojištění
 3. Třetí pásmo: 26 000 Kč, v tom 9 320 Kč daň z příjmů, 11 388 Kč pojistné na důchodové pojištění a 5 292 Kč pojistné na zdravotní pojištění

Poplatník v paušálním režimu nemusí vést daňovou evidenci (s výjimkou evidence příjmů pro vlastní kontrolu a případné prokázání oprávněnosti paušálního režimu), hradí daň a pojištění v jedné částce a po skončení zdaňovacího období není povinen podávat daňové přiznání ani přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu (samozřejmě za předpokladu dodržení všech podmínek pro paušální režim v daném roce).

Paušální režim však není zdaleka výhodný pro každého poplatníka daně z příjmů. Před vlastním rozhodnutím o vstupu do tohoto režimu je vhodné provést pečlivé propočty a zvážit všechny výhody a nevýhody daného režimu, případně se o výhodnosti paušálního režimu poradit s daňovým poradcem.

Registrace k DPH a identifikovaná osoba

Kromě daně z příjmů je daň z přidané hodnoty (DPH) nejčastější daní, se kterou se v průběhu svého podnikání nejspíše setkáte. Jak je to tedy s podmínkami registrace a jaké její typy zákon o DPH rozlišuje?

Předně k registraci je oprávněna pouze osoba povinná k dani, což je taková osoba, která uskutečňuje ekonomické činnosti, a to i v případě, že nebyla založena za účelem podnikání. Ekonomickou činností je pak zjednodušeně řečeno samostatná podnikatelská činnost směřující k získávání pravidelného příjmu. Plátcem daně se proto nemůže stát např. zaměstnanec, který svou ekonomickou činnost nevykonává samostatně.

Povinná registrace

Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2 000 000 Kč (s výjimkou osoby, která by vykonávala pouze činnosti, které jsou od daně osvobozené bez nároku na odpočet – např. finanční, penzijní a pojišťovací činnosti, zdravotní služby a jiné). A tady pozor na častou chybu! Nejedná se o kalendářní rok, ale vždy o období 12 po sobě jdoucích měsíců klouzavě, tj. např. leden–prosinec, únor–leden, březen–únor atd.

Identifikovanou osobou se stane osoba povinná k dani, pokud

 • v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu v případě, že celková hodnota takového zboží přesáhne v kalendářním roce částku 326 000 Kč
 • v tuzemsku přijímá plnění od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o
  • poskytnutí služby (umístění reklamy v systémech Google Ads, Facebook/Meta, Microsoft apod.)
  • dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
  • dodání zboží soustavami nebo sítěmi
 • poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě (týká se rovněž příjmů z reklamy od společností Google v systému AdSense apod.)

K registraci identifikované osoby dochází povinně zpravidla ode dne, kdy dojde k rozhodné skutečnosti (přijetí nebo poskytnutí služby, překročení prahu pro pořízení zboží apod.)

Rozdíl mezi plátcem a identifikovanou osobou spočívá v tom, že identifikovaná osoba není plnohodnotným plátcem. Identifikované osobě je sice přiděleno identifikační číslo (DIČ) pro účely DPH platné v rámci celé Evropské unie, vztahují se na ni však pouze některá práva a povinnosti, zejména právě ve vztahu k EU: Přiznává daň z pořízení zboží z jiného státu EU a z přijetí služeb od osob neusazených v tuzemsku (tj. z EU i mimo EU), nemá však nárok na odpočet daně. Zároveň má za povinnost podávat souhrnné hlášení při poskytnutí služeb s místem plnění v jiném státě EU.

Zjednodušeně lze říci, že z tuzemského pohledu je identifikovaná osoba neplátcem (na své zboží a služby v tuzemsku neuplatňuje daň na výstupu, z nákupů nemůže uplatnit nárok na odpočet daně).

Dobrovolná registrace

Vedle povinných registrací zákon umožňuje registraci dobrovolnou. V případě plátce daně je možné se – při splnění dalších zákonných podmínek – registrovat kdykoliv. Při dobrovolné registraci je však potřeba počítat s tím, že správce daně vyžaduje mnohdy zevrubné zdůvodnění (včetně odhadu předpokládaného obratu, popisu ekonomické činnosti, hlavních odběratelů i dodavatelů, předložení smluv a faktur apod.).

V případě identifikované osoby pak dochází k dobrovolné registraci zejména v případě, že podnikatel předpokládá vznik povinnosti registrovat se jako identifikovaná osoba v blízké budoucnosti (např. očekává poskytnutí služby do EU nebo přijetí služby ze zahraničí).

Poplatky za televizi, rádio a hudbu

Měsíční poplatky za televizní a rozhlasové vysílání platí pro podnikatele stejně jako pro fyzické osoby. 

 • Televizní poplatek: 135 Kč
 • Rozhlasový poplatek: 45 Kč

Ochranný svaz autorský (OSA)

Pokud ve své provozovně, kde mohou poslouchat také zákazníci, přehráváte hudbu, vzniká vám povinnost uhradit vedle výše zmíněných koncesionářských poplatků i licenční odměnu. Na výši poplatků se můžete podívat v sazebníku odměn OSA, případně si ji přímo nechat vypočítat v online kalkulačce.

Díky novele autorského zákona z konce roku 2022 ovšem existují výjimky, kdy za přehrávání hudby zejména v menších provozovnách platit nemusíte. Důležité je ale splnit následující podmínky:

 • hudba nemá vliv na finanční prospěch vašeho podnikání
 • v provozovně se v dané době pohybuje omezený počet zákazníků a zaměstnanců (cca do 20 osob) a jejich fluktuace je nahodilá
 • volba hudby (rozhlasového nebo televizního vysílání) je čistě na vás coby podnikateli, neovlivňují jej zákazníci, nevolíte konkrétní hudbu či vysílání pro určité zákazníky

Typickým příkladem takových provozoven mohou být např. menší železářství, květinářství nebo kadeřnictví.

Kompletní přehled poplatků (aktualizováno 1.3.2023)
Typ poplatkuČástka (*měsíčně)
Minimální záloha na sociální pojištění2 944 Kč*
Minimální záloha na zdravotní pojištění2 722 Kč*
Paušální daň5 994 Kč*
Registrace k DPH při překročení2 milionů Kč
(obrat za posledních 12 měsíců)
Identifikovaná osoba k DPH326 tisíc Kč
(limit pořízení zboží z jiného státu EU)
Televizní poplatek135 Kč*
Rozhlasový poplatek45 Kč*

Ještě nemáte naši praktickou příručku? Pořídit si ji můžete online na našem webu, kde najdete i volné pokračování Jak se připravit na kontroly z úřadů.

Komentáře

Další články

Žádné články k zobrazení.