Už jste evidovali skutečného majitele své firmy?

Už jste evidovali skutečného majitele své firmy?

Od začátku roku 2018 mají právnické osoby další povinnost. Evidovat svého skutečného majitele v novém registru veřejné správy. Proč vznikl a co je jeho cílem?

 

Za vznik evidence může tzv. rejstříkový zákon č. 304/2013 Sb. (zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob), resp. nově přidaná ustanovení. Jednoduše řečeno jde o informační systém veřejné správy, do kterého se zapisují údaje o skutečných majitelích firem. A protože se jedná o neveřejný registr, přístup k němu mají pouze vybrané orgány státní moci. V evidenci tedy nelze volně vyhledávat ani do ní nahlížet.

Nový rejstřík má v praxi sloužit mimo jiné při prokazování majitele v rámci trestních řízení i jako prevence střetu zájmů u zadávání řízení veřejných zakázek. Může se totiž stát, že v obchodním rejstříku sice je jako společník uvedený např. pan Novák, to ale ještě neznamená, že je také majitelem firmy — třeba jen uzavřel „tajnou smlouvu“ se skutečným vlastníkem.

Nejde přitom o povinnost, která by dopadla pouze na obchodní společnosti. Stejnou podmínku zákon stanovuje i pro další právnické osoby a instituce, ať už jde o základní školy, státní podniky nebo např. nadační fondy.

Kdo je tady majitel?

Definici skutečného majitele uvádí zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu neboli zákon proti praní špinavých peněz. Podle něj je skutečným majitelem fyzická osoba, která má v obchodní společnosti (nebo svěřeneckém fondu) rozhodující vliv. Konkrétně pak ten, kdo:

  1. sám nebo společně s dalšími jednateli disponuje více než 25 % hlasovacích práv (nebo takovou osobu ovládá),
  2. má alespoň 25 % podíl na zisku této obchodní korporace.

Pokud takového člověka nejde určit, pak se za majitele považuje osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících musí údaje o skutečném vlastníkovi oznámit do 3 let ode dne nabytí účinnosti novely rejstříkového zákona (tedy od 1.1.2018).

Jak na to a co se do evidence zapisuje

Pro splnění všech náležitostí musí zápis v evidenci obsahovat:

  • jméno a adresu místa pobytu skutečného majitele (případně jeho bydliště),
  • datum narození a rodné číslo,
  • státní příslušnost,
  • údaj o podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Rejstříkový soud má ze zákona povinnost provést zápis či změnu údajů do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl návrh doručen. Soudní poplatek činí 1.000 Kč. Rozhodnutí o provedení ale soud nevydává. Bude vás kontaktovat pouze v případě, že je návrh neúplný nebo obsahuje chybné informace a je tedy třeba údaje opravit.

Žádné přímé sankce při nesplnění této nové povinnosti sice prozatím stanoveny nejsou, to se ale může brzy změnit. Nechat vše ležet a vyčkávat až na poslední chvíli proto není zrovna ta nejlepší strategie. Když budete chtít zápis vyřešit co nejdříve, neváhejte se na nás obrátit, v Ofigo vám rádi pomůžeme.